1 Απριλίου 2023
Katerini, GR 13 C

12 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΣΟΧ 1/2022

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Έναρξη κατάθεσης αιτήσεων : Τετάρτη            02  Νοεμβρίου  2022

Λήξη κατάθεσης αιτήσεων:      Παρασκευή       11 Νοεμβρίου   2022

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Νομού Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των
απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την
αίτησή τους:

 1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της
  ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
 4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
  ενώ για την κατηγορία ΥΕ, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο αν ζητείται από την
  ανακοίνωση).
 5. Μεταπτυχιακό τίτλο για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.
 6. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ (μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
 7. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
 8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή
  επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (μόνο για τις
  ειδικότητες που απαιτούνται).
 9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών
  από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (μόνο για τις
  περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας).
  10.Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει
  περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
  υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
  11.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
  οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-
  ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
  Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την
  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο
  πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο
  μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για
  αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα,
  αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του
  κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
  μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
  συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή
  άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του
  δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου
  10.06.2021
  33
  πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου
  τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου
  μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της
  πολυτεκνικής ιδιότητας.
  12.Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
  δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
  7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
  Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την
  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για
  αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας
  αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης
  (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
  υποβολής των αιτήσεων). Επιπλέον:
  α) Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της
  αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά
  το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας και
  β) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, στρατιωτικής
  θητείας, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου, διακοπής έγγαμης συμβίωσης η γέννησης τέκνου
  εκτός γάμου, τα αναφερόμενα στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ (υπό στοιχείο 8. Τρίτεκνοι και
  Τέκνα Τριτέκνων, περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.
  13.Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω
  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-
  ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
  Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την
  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη
  ύπαρξης ανήλικων τέκνων. Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο
  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την
  ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από
  την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
  14.Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν
  στα στοιχεία 10 και 11 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, προκειμένου να ενημερωθούν για τα
  δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής
  οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή
  συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη
  πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον
  ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
  15.Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο
  δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος,
  βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς
  ορίζονται στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στην οικεία Ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).
  16.Σε περίπτωση αναπηρίας υποψηφίου, Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης
  Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το
  ποσοστό αναπηρίας.
  17.Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ασκούν το
  δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, οι υποψήφιοι να
  ανατρέξουν στο στοιχείο 14 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το ΚΕΠ Πιερίας Ιδιωτικό αναλαμβάνει για εσάς την έγκυρη συμμετοχή σας στην προκήρυξη. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2351 402650 ή στο 2351 402651

Previous Article

Δήμος Κατερίνης: 4 ο τουρνουά βόλεϊ σχολείων στο πλαίσιο του Erasmus+ Sport

Next Article

Επιδόματα: Τέλος οι πληρωμές σε μετρητά – Τι αλλάζει από το 2023

You might be interested in …

Ο Δήμος Κατερίνης στην Ισπανία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BREED

Ο Δήμος Κατερίνης καλεί οργανισμούς και εργαζόμενους της τοπικής κοινωνίας που έχουν στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας να συμμετέχουν στην Διακρατική Κοινωνική Αποστολή που θα διεξαχθεί στην Ισπανία – Alzira, στο πλαίσιο του έργου […]

Προσεχείς πολιτιστικές εκδηλώσεις – Προσκλήσεις

Το έθιμο της Μαρούδας στην Κατερίνη Συμπληρώνοντας φέτος τα 65 χρόνια από την ίδρυσή της η Μ.Ε.Κ και τα 50 χρόνια έκδοσηςτης εφημερίδας «Το Καταφύγι», η Μορφωτική Ένωση Καταφυγιωτών Κατερίνης «ΤοΦλάμπουρο» με σκοπό τη διατήρηση […]

Νέο επίδομα βενζίνης μέσω gov gr – Εκπληξη με ποσό και δικαιούχους

επίδομα βενζίνης: Το πλάνο της κυβέρνησης για νέα επιδότηση καυσίμων, απέναντι στο ράλι των τιμών των καυσίμων! Καθημερινές είναι σχεδόν οι ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στους οδηγούς, που βλέπουν παράλληλα τις […]

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Απ’ το άγχος… στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Απ’ το κενό.. στη ΓΝΩΣΗ! Απ’ την προσπάθεια… στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Απ’ το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ… στο ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ! Γίνε μέλος στην ΝΟ1 επιλογή Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα! Έναρξη μαθημάτων 12 Σεπτεμβρίου! Κλείσε […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο