27 Ιουνίου 2022
Katerini, GR 26 C

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-540
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-204
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-397
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-884
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-625
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-472
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-671
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-983
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-061
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-495
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-600
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-752
previous arrow
next arrow

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης
στις 1 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφισμα στήριξης στην ΠΑΕ Πιερικός για τη δικαίωσή του στα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, γενικός Γραμματέας του Δήμου
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (6η)
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 4. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021
  Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 5. Αποδοχή των όρων της από από 5-5-2022 Σύμβασης Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER
  101074094, αριθμ. πρωτ. 15731/17-5-2022 του έργου με τίτλο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας
  και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable
  Development through social economy), ακρωνύμιο: BREED και εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου
  για περαιτέρω ενέργειες.
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 6. Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP COSME για το έργο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας
  της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and
  sustainable Development through social economy) με ακρωνύμιο: BREED, για: α) άνοιγμα τραπεζικού
  λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπόλογου για τη διαχείρισή του, β) ορισμό ως διαχειριστή του
  έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, γ) ορισμό χρηματοπιστωτικού
  ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης για το ανωτέρω έργο, δ) ορισμό
  αρμόδιου υπαλλήλου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες του ανοίγματος του παραπάνω λογαριασμού για το
  ανωτέρω έργο και ε) ορισμό της Ομάδας έργου
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 7. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Αναστάσιου Ελευθεριάδη του Ιωάννη, από
  δημοτικό ακίνητο
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI
Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου του Αθανασίου,
από δημοτικό ακίνητο
Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης
  Κοινότητας Κατερίνης, της εκμίσθωσης έκτασης 3230 έως 5.000 τ.μ. από τον χώρο της εμποροπανήγυρης
  Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», καθορισμό τελών και ορισμό επιτροπής διενέργειας
  εμποροπανήγυρης»
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 2. Καθορισμός αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των απαραίτητων
  διαδικασιών, για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή
  περίοδο έτους 2022
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 3. Έγκριση παράτασης υλοτομίας στο δασοτεμάχιο με αριθ. 712 Κοινότητας Βρίας
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 4. Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά,
  μετατόπιση, διάθεση προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2022 του Δημοτικού δάσους της Κοινότητας
  Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 5. Έγκριση της διαδικασίας για απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του Β΄ Κοιμητηρίου Κατερίνης,
  ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
  Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, αντιδήμαρχος
 6. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας
  εργαζομένων ετών 2019 2020
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 7. Έγκριση του πρακτικού 1/17-5-2022 της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών Δήμου
  Κατερίνης (άρθρο 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 8. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή -Διαμόρφωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Βρίας»
  (78/2021 μελέτη)
  Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος
  17.
  \
  Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης Νικολαΐδη Αχιλλέα (Α.Μ. 132), για υπόθεση που του
  ανατέθηκε
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 9. Τροποποίηση της 378/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων
  κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων και του γενικού
  γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης»
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 10. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
  Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ
 11. Κατανομή ποσού 293.520,00,00 στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών
  δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ Κατανομή 2022)
  Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ
 12. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
  παρ.1 του Ν.4368/2016
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 13. Έγκριση της 6/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης με
  θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κατερίνης για το

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI
έτος 2022»
Εισηγητής: Μαρία Τερζίδου, πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 1. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για το έτος 2022
  Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Previous Article

Δήμος Κατερίνης – Οργανισμός Πολιτισμού:Οι 12 Θεοί του Ολύμπου «έρχονται» σε μία μοναδική διαδραστική εμπειρία στην Αστική Σχολή

Next Article

«Μελωδίες του Ελληνισμού της άλλης πλευράς του Αιγαίου»Την Κυριακή 05 Ιουνίου & ώρα 20:00 στο Ανοικτό θέατρο δημοτικού πάρκου η (εξ αναβολής) συναυλία στο πλαίσιο των «ΕΑΡΙΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥΣΩΝ»

You might be interested in …

Μνημείο Ηρώων πάρκου Κατερίνης

ΕΜΕΝΑ … ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΑΤΕ   Αποτέλεσε το πρώτο μνημείο ηρώων της Κατερίνης. Αναγέρθηκε στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα, όταν η Κατερίνη ήταν ακόμα Κοινότητα. Αφιερώθηκε στους φονευθέντες, αγνοούμενος και εξαφανισθέντες συντοπίτες […]

Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινωνικό Ιατρείο

Ανάπλαση πεζοδρομίων & διανοίξεις οδών σε εξέλιξη Με ελαιοχρωματισμούς στο Κοινωνικό Ιατρείο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του παλαιού νοσοκομείου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο συγκεκριμένο διώροφο κτίριο, από συνεργείο της Αντιδημαρχίας Κοινοτήτων και Αυτεπιστασίας. Ήδη, πολύτιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας […]

ΠΑΡΑΜΥΘΡΟΔΑΣΕΙΣ

Με αφορμή το 1o Φεστιβάλ Πάρκου του Δήμου Κατερίνης έγραψα αυτήν τη μικρή ιστορία για παιδιά, χωρίς τέλος ! Τη συνέχεια τη δώσανε η Θένια και η Ανδρονίκη Τσιναριώτη από την Αριδαία . Αυτά και […]

‘Έφυγε’ η Φώφη Γεννηματά.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά σε ηλικία 56 ετών, μετά από μία γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ πέθανε στις 12:04 το μεσημέρι της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μαχήτρια στη […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο