25 Σεπτεμβρίου 2023
Katerini, GR 26 C

Πρόσληψης Μουσικών- Διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας ωρομίσθιας ή πλήρους απασχόλησης Ι. Δ. Ο. Χ.Ειδικότητας Καθηγητών Μουσικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις αριθ. 95989/26-12-2021 και 4665/27-01-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

 1. Το αριθ. 7364/07-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του
  Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Την αριθ. 1/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
  Πύδνας – Κολινδρού.
 3. Την αριθ. 41989/23/06/2022 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την
  πρόσληψη έως πέντε (5) συνολικά ατόμων για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και
  ειδικοτήτων μέσω συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως εννέα (9) μηνών σε περίπτωση
  αναγνωρισμένων σχολών από την ημερομηνία πρόσληψης, που θα γίνει σύμφωνα με τις
  διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, όπως ισχύουν.
 4. Την αριθ. 11/2022 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης για την πλήρωση μίας (1)
  θέσης Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως εννέα (9) μηνών με αντίτιμο.
 5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεση-δέσμευσή τους στον
  προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 της Επιχείρησης, καθώς και την πρόβλεψή τους
  στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.
  7.Την υπ’ αριθ. 39/15-09-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, για
  την έγκριση των όρων του σχεδίου προκήρυξης – ανακοίνωσης πρόσληψης ωρομίσθιου
  μουσικού-καλλιτεχνικού, διδακτικού προσωπικού περιόδου 2022-2023.
 6. Την κείμενη νομοθεσία (N. 4765/2021, Ν. 4483/2017, Ν. 4354/2015, κλπ.) και νομολογία.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
  Κολινδρός 28 – 09 – 2022
  Αριθμ. Πρωτ. – 465 –
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  Την πρόσληψη έως τεσσάρων (4) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων
  καθηγητών εκμάθησης μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων της
  Μουσικής Σχολής Αιγινίου και των Φιλαρμονικών Αιγινίου, Κολινδρού και Μακρυγιάλου,
  καθώς και μίας (1) θέσης με αντίτιμο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την εκπαιδευτική
  περίοδο 2022-2023, με τις κάτωθι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 1 ή 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΏΝ 1
ΣΥΝΟΛΑ 5

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα επτά (67) ετών.
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κρατών
 • μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή να έχουν άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή,
  εφόσον δεν έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. Για τους μη Έλληνες πολίτες,
  απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
  καθηκόντων του οικείου κλάδου/ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
  γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
  έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχονται.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μη διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που
  συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
  Ποινικού Κώδικα. Επίσης, να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
  υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση
  καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα
  κατά ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
  Επίσης, να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
  κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
  Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική
  συμπαράσταση, κλπ.).
 4. Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.,
  Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια.
 5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συνολική αποδεδειγμένη προϋπηρεσία διδασκαλίας
  τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς (επί ποινή αποκλεισμού τους) τα
  παρακάτω δικαιολογητικά:
   Αίτηση συμμετοχής.
   Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας.
   Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (διπλώματος ή πτυχίου) της ανάλογης ειδικότητας,
  ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ιδρύματος της αλλοδαπής
  (οι τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Π.Δ.
  50/2001 όπως ισχύει και το Ν. 4194/2013
  «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει), συνοδευόμενα από την απαραίτητη Υπεύθυνη
  Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη γνησιότητά τους. Σχετικά με την επικύρωση
  δημόσιων ή ιδιωτικών αντιγράφων ημεδαπών και αλλοδαπών εγγράφων τίτλων,
  πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύει ο Ν. 4250/2014.
  Στον τίτλο σπουδών θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του. Αν δεν
  αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης, απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και
  βαθμού πτυχίου από την αρμόδια Σχολή. Για τους υποψηφίους ΤΕ Μουσικής μη Ανώτατων
  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων λαμβάνεται υπόψη η περιγραφική βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ»,
  «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»,
  «ΚΑΛΩΣ».
  Για τους νέους υποψήφιους του κλάδου ΤΕ Μουσικής μη Ανώτατων Εκπαιδευτικών
  Ιδρυμάτων, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ο τίτλος αναγνωρισμένου ωδείου, γίνεται
  δεκτή βεβαίωση θεωρημένη από το ΥΠ.ΠΟ.Α., στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία
  κτήσης και ο χαρακτηρισμός πτυχίου ή διπλώματος.
  Ειδικότερα για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται: Πράξη
  αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και
  αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
  τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας
  καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα
  των ημεδαπών τίτλων.
  Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
  στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται
  ισοτιμία και αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν
  χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
   Ευκρινές φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού, ή/και διδακτορικού τίτλου της ανάλογης
  ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ιδρύματος
  της αλλοδαπής (οι τίτλοι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το
  Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει και του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει),
  συνοδευόμενα από την απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη γνησιότητά
  τους. Σχετικά με την επικύρωση δημόσιων ή ιδιωτικών αντιγράφων ημεδαπών και
  αλλοδαπών εγγράφων τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύει ο Ν. 4250/2014.
  Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης
  από το Α.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται ο τίτλος και η ημερομηνία κτήσης του μεταπτυχιακού
  τίτλου. Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η
  βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία προκύπτει η ημερομηνία και το
  έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
  Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του
  τίτλου από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει
  εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στις περιπτώσεις
  μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μεταξύ
  Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον
  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 4 της υπ’ αριθμ.41931/Ζ1/13-03-2018 Υπουργικής Απόφασης
  (Φ.Ε.Κ. 972/τ.Β’/19- 03-2018).
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Οι τίτλοι σπουδών (πτυχία και διπλώματα) από Αναγνωρισμένα
  Μουσικά Εκπαιδευτήρια (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) και σε αναγνωρισμένα από το
  Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) γνωστικά μουσικά πεδία, θα πρέπει
  να φέρουν απαραιτήτως τη θεώρηση του εν λόγω Υπουργείου.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού
  επιπέδου (integrated master), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής
  απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος
  στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α’), εφόσον η απόφαση
  αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας
  προκήρυξης.
   Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν
  πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής
  επιμόρφωσης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) θα πρέπει να την υποβάλλουν διότι αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης και
  μοριοδοτείται. Στην περίπτωση που οι ίδιοι τίτλοι σπουδών πιστοποιούν την παιδαγωγική και
  διδακτική επάρκεια των υποψηφίων αποτελούν ταυτόχρονα και κριτήριο μοριοδότησης και
  μοριοδοτούνται.
   Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:
  Όσοι δεν έχουν Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου
  σχολείου ή δεν διαθέτουν, επιπλέον, πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας
  εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της Κύπρου στην ελληνική γλώσσα, απαιτείται να
  προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής
  γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2’), ή
  βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του
  άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
  Γλώσσας.
   Έγγραφα/Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας που αποδεικνύουν τη διδακτική προϋπηρεσία με σχέση
  εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και γενικότερα
  σε αναγνωρισμένα ιδρύματα στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό τομέα, αποδεδειγμένη σύμφωνα
  με την κείμενη νομοθεσία, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση
  θέσεων, βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων στις οποίες να αναφέρονται
  οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό
  έργο, το/τα διδαχθέν/τα μάθημα/μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης
  (πλήρους ή μερικής) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά
  εβδομάδα/μήνα Χ εβδομάδες/μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες
  ωράριοεβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το
  διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής
  απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή
  διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο της
  σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης.
   Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ΕΦΚΑ) που εκδίδεται από το efka.gov.gr, όπου
  αποτυπώνονται οι συνολικές ημέρες και η συνολική χρονική περίοδος ασφάλισης από
  01/01/2002 και έπειτα, η χρονική περίοδος απασχόλησης ανά εργοδότη, οι ημέρες που
  έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη και το είδος δραστηριότητας
  αυτού, ενώ για διάστημα ασφάλισης που δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση υπάρχει
  δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως
  ίσχυε, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα γνωστά), ή άλλων
  ασφαλιστικών ταμείων, ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
  Επιθεώρηση Εργασίας.
   Έγγραφα ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αποκτηθείσας στην αλλοδαπή γίνονται
  υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
  εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και πρέπει να είναι επίσημα
  μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια
  κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης
  χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
  Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον,
  να φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του
  Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης
  (apostille).
  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
  εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Η εμπειρία λαμβάνεται υπ’ όψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
  σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
   Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική
  προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), καθώς και αν
  υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούμενα προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου και των
  Νομικών του Προσώπων / Δημοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Εταιρειών
  (αναλυτική καταγραφή), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, το καλλιτεχνικό έργο, η
  απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ.
   Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα
  στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και στο βιογραφικό σημείωμα είναι
  αληθή, β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν
  νόμιμα απαλλαγεί, γ) ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του
  άρθρου 1 της παρούσας, δ) σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι
  άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης,
  ε) τυχόν τρέχουσα απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (παράλληλη απασχόληση)
  και στ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης και αποδέχεται πλήρως τους όρους
  αυτής.
   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας ή βεβαίωση
  οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
  Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ.
  457/τ.Β΄/25-2-2014) ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
   Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
  οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο
  4 παρ.6, παρ.9 και παρ.12 της Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1363/τ.Β’/19-04-2019) «Καθορισμός: α) των
  απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’28),
  λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της
  προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ)… »).
   Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (π.χ. ηχογραφήσεις,
  δισκογραφία, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συναυλίες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις,
  δημοσιεύσεις, μελέτες, συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.
   Εφ’ όσον είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, να έχουν έγγραφη άδεια εργασίας από την
  υπηρεσία που εργάζονται.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για δύο (2)κωδικούς
  ειδικότητας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους των
  ενός (2) κωδικών σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος
  Κεφαλαίου :
  Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
  α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
  του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες –
  πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, κλπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
  ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
  β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και
  φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς),
  υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
  αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε
  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
  υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο
  ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).
  Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:
  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
  ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις
  αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική
  γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
  Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
  Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον, να
  φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή
  (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης
  (apostille).
  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
  εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
  ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  Διάρκεια
  σύμβασης
  (Μέχρι)
  Μέγιστος
  αριθμός
  ατόμων
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 9 ΜΗΝΕΣ
  1
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  1
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 9 ΜΗΝΕΣ
  1
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΠΡΟΠΑΙΔΕΊΑΣ
  9 ΜΗΝΕΣ
  1
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 9 ΜΗΝΕΣ
  1
  ΣΥΝΟΛΟ 5
  ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ
  Κωδικός Θέσης Τίτλοι Σπουδών και Προϋπηρεσία
  1
  (ΠΙΑΝΟ)
  Τίτλοι σπουδών: ΓΙΑ Π.Ε.: Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής
  Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
  ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της
  διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Α’/30-09-
  1985), στην αντίστοιχη ειδικότητα.
  ΓΙΑ Τ.Ε.: Δίπλωμα ή Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου
  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής θεωρημένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ή πτυχίο
  μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Φ.Ε.Κ. 109/τ. Α’) ή
  πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στην αντίστοιχη ειδικότητα και
  απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
  Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου
  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ.
  167/τ. Α’/30- 09-1985).
  Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
  μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις
  ή Ιδιωτικές Σχολές, εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  2
  (ΚΙΘΑΡΑ)
  Τίτλοι σπουδών: ΓΙΑ Τ.Ε.: Δίπλωμα ή Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης
  αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής θεωρημένο
  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του
  Ν.2158/1993 (Φ.Ε.Κ. 109/τ. Α’) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στην
  αντίστοιχη ειδικότητα και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής
  ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού
  εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
  14 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 /τ. Α’/30- 09-1985).
  Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
  μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις
  ή Ιδιωτικές Σχολές, εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  3
  (ΑΝΩΤΕΡΑ
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ)
  Τίτλοι σπουδών: ΓΙΑ Τ.Ε.: Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών
  αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής θεωρημένο
  από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στην αντίστοιχη
  ειδικότητα και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή
  ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν
  απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι
  διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Α’/30- 09-
  1985).
  Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
  μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις
  ή Ιδιωτικές Σχολές, εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  4
  (ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ
  ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ)
  Τίτλοι σπουδών: ΓΙΑ Τ.Ε.: Πτυχίο Οργάνου και Πτυχίο Αρμονίας.
  Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική – εκπαιδευτική εμπειρία.
  Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου
  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ.
  167/τ. Α’/30-09-1985).
  Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
  και μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ή
  Ιδιωτικές Σχολές, εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
  5
  (ΜΟΥΣΙΚΟΣ
  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ)
  Τίτλοι σπουδών: ΓΙΑ Τ.Ε.: Πτυχίο Ενοργάνωσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου
  Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής θεωρημένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ή πτυχίο
  ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στην αντίστοιχη ειδικότητα και απολυτήριο
  εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι
  υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου
  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167
  /τ. Α’/30- 09-1985).
  Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε
  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
  μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις
  ή Ιδιωτικές Σχολές, εποπτευόμενα από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
  Η έγκριση της τελικής επιλογής των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά
  από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, (Φ.Ε.Κ.
  143/τ.Α’/17-06-1980), ανάλογα με τη διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που
  αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη
  ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Η Επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από τους
  υποψήφιους, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη
  των προσόντων και της καταλληλόλητάς τους για τη συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
  Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα
  Ανακοινώσεων της Επιχείρησης (Πλ. Ν. Λούση 14, Κολινδρός), στον πίνακα ανακοινώσεων
  της έδρας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Κ. Καραμανλή 38 – 60300, Αιγίνιο) και
  ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού: www.pydnaskolindrou.gr.
  Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις
  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην
  Επιχείρηση ποσό Ευρώ είκοσι (€ 20,00), που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο μόνο στην
  περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την
  αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση με τους οριστικούς πίνακες θα ληφθεί από το
  Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
  Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων δασκάλων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των
  εγγραφέντων μαθητών και δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες
  θέσεις.
  Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες:
  Κριτήριο Μοριοδότησης
  Ανώτατος
  Αριθμός Μορίων
  ανά κριτήριο
  Τίτλοι Σπουδών 30
  Διδακτική Προϋπηρεσία στο
  αντικείμενο
  23
  Προϋπηρεσία στη Δημοτική
  Επιχείρηση
  σχετικά με το κάθε αντικείμενο
  σπουδών/ειδικότητα
  7
  Συνέντευξη/Πρακτική Δοκιμασία
  (Ακρόαση) 12
  Καλλιτεχνικό έργο 13
  Οικογενειακή Κατάσταση 9
  Ανεργία 6
  ΣΥΝΟΛΟ 100
  Αναλυτικός Πίνακας Μοριοδότησης
  Βαθμολόγηση τυπικών – ειδικών
  προσόντων
  Κριτήριο
  βαθμολόγησης Μόρια
  Τίτλοι Σπουδών
  Βασικός
  πανεπιστημιακός
  τίτλος σπουδών της
  ειδικότητας (πτυχίο
  ΠΕ) 18-20
  “”
  Βασικός τίτλος
  σπουδών (Δίπλωμα) 15-17
  “”
  Βασικός τίτλος
  σπουδών (Πτυχίο) 12-14
  “”
  Μεταπτυχιακός ή
  Διδακτορικός τίτλος
  σπουδών στην
  αντίστοιχη ειδικότητα 8
  “”
  Πιστοποιημένη
  παιδαγωγική και
  διδακτική επάρκεια ή
  βεβαίωση τρίμηνης
  παιδαγωγικής
  επιμόρφωσης της
  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2
  Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών
  Δίπλωμα
  Πτυχίο
  12
  9
  Γενική Διδακτική Προϋπηρεσία στο
  αντικείμενο σπουδών Έως και 36 μήνες Έως 18
  “”
  Από 37 μήνες έως και
  84 μήνες 19-22
  “” Άνω των 84 μηνών 23
  Ειδική Προϋπηρεσία στη Δημοτική
  Επιχείρηση,
  σχετική με το αντικείμενο σπουδών Από 1 έως 10 έτη
  Έως 7 κατ’ αναλογία με τα
  έτη
  προϋπηρεσίας
  Συνέντευξη/Πρακτική Δοκιμασία
  (Ακρόαση) Έως 12
  Καλλιτεχνικό έργο Έως 13
  Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος 2
  “” Έγγαμος 3
  “” Έγγαμος με 1 παιδί 4
  “”
  Μονογονεϊκή με 1
  παιδί 5
  “” Έγγαμος με 2 παιδιά 6
  “”
  Μονογονεϊκή με 2
  παιδιά
  7
  “”
  Έγγαμος με 3 παιδιά
  & Πολύτεκνοι
  8
  “”
  Μονογονεϊκή με 3
  παιδιά & Μονογονεϊκή
  Πολύτεκνοι
  9
  Ανεργία Έως 6 μήνες 4
  “”
  Από 6 μήνες έως 12
  μήνες
  5
  “” Από 12 μήνες και άνω 6
  Σημείωση:
  Για τη μοριοδότηση – βαθμολόγηση του τίτλου σπουδών (είτε πανεπιστημιακό πτυχίο, είτε
  δίπλωμα – πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος), λαμβάνεται υπ’ όψη ο βαθμός του
  τίτλου σπουδών : Καλώς-Λίαν Καλώς-Άριστα.
 7. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.524/1980 (Φ.Ε.Κ.
  143/τ.Α’/17-06-1980):
  Η Επιτροπή Επιλογής Μουσικού Προσωπικού θα συνεδριάσει μετά από πρόσκληση του
  Προέδρου της Επιτροπής σε τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί, με σκοπό την
  αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής.
 8. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό
  αντικείμενο οργάνου ή μαθήματος, μουσικού ή καλλιτεχνικού (κάλυψη της δαπάνης
  μισθοδοσίας από τους ωφελούμενους χρήστες). Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες
  απασχόλησης ημερησίως) των προσληφθέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις
  υπηρεσιακές ανάγκες, τους διαθέσιμους χώρους σε σχέση με την κάλυψη των προδιαγραφών
  της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 και τη ζήτηση από τους
  ωφελούμενους χρήστες των υπηρεσιών, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, ενώ θα πρέπει
  να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (η
  μισθοδοσία των ωρομίσθιων υπολογίζεται με βάση το Ν. 4354/2015 – Ενιαίο Μισθολόγιο) και
  της νομοθεσίας έναντι του COVID-19.
  Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους
  κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι
  αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους
  ανατεθούν, παρέχοντας στην Επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα
  μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα
  ωρολόγια προγράμματα.
  Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μήνες για καθηγητές
  μουσικής που θα απασχοληθούν στη Μουσική Σχολή Αιγινίου και στις Φιλαρμονικές
  Αιγινίου, Κολινδρού και Μακρυγιάλου.
 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
  μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε εφημερίδες.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα
  δικαιολογητικά τους, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου
  υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, «Προς τη Δημοτική Κοινωφελή
  Επιχείρηση Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» (οδός: Πλ. Ν. Λούση 14, Κολινδρός, τηλ.
  επικοινωνίας : 2353350222 – 224, από την Τετάρτη 05-10-2022 και για δέκα (10) ημέρες,
  έως και την Παρασκευή 14-10-2022.Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και
  Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
  Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF), στο e-mail: dhkoine@gmail.comγια την αποφυγή
  συνωστισμού και σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων προστασίας έναντι του
  COVID-19.
  Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης
  αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ., ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο
  των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της
  προαναφερόμενης προθεσμίας.
  Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για
  τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
  2353350 222 – 224 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00
  μ.μ.
  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Πύδνας –
  Κολινδρού (Δημαρχείο: οδός Κ. Καραμανλή 38, 60300, Αιγίνιο), της Επιχείρησης (οδός Πλ.
  Ν. Λούση 14, Κολινδρός), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας –
  Κολινδρού: www.pydnaskolindrou.gr.
  Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες του Ν. Πιερίας.
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης
  ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναλαμβάνουμε την ορθή συμπλήρωση της αίτησης σας

Καλέστε μας στο 2351 40 26 50-2351 40 2651

Previous Article

Ομιλία του ιατρού και ιεραποστόλου π. Ευαγγέλου Παπανικολάου στην Κατερίνη

Next Article

Τροποποίηση του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη της Κατερίνης

You might be interested in …

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Απ’ το άγχος… στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Απ’ το κενό.. στη ΓΝΩΣΗ! Απ’ την προσπάθεια… στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Απ’ το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ… στο ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ! Γίνε μέλος στην ΝΟ1 επιλογή Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα! Έναρξη μαθημάτων 12 Σεπτεμβρίου! Κλείσε […]

Δήμος Κατερίνης: Πάρτε το ποδήλατό σας & ελάτε να απολαύσουμε τη βόλτα!

Τετάρτη 21/09 με αφετηρία την πλατεία ΕλευθερίαςΏρα:18:00 – στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας Πάρτε το ποδήλατό σας και ελάτε να απολαύσουμε τη βόλτα! Ραντεβού την Τετάρτη 21Σεπτεμβρίου & ώρα 18:00, στην πλατεία Ελευθερίας (κεντρική […]

5Κ/2022 ΑΣΕΠ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 21 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες […]

Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο