27 Ιουνίου 2022
Katerini, GR 27 C

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 12 Ατόμων στη ΔΕΔΔΗΕ

εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-540
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-204
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-397
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-884
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-625
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-472
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-671
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-983
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-061
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-495
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-600
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-752
previous arrow
next arrow

Κατερίνη
Hμερομηνία:2469
Αριθμ. Πρωτ.: 4.5.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης /Περιοχή Κατερίνης
Του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4643/2019
 2. Την υπ‘ αριθ. 177/2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου
 3. Το υπ΄ αριθ. 1120/26.10.2020 έγγραφο ΓΔ/ΑΔΔ
 4. Το υπ΄ αριθ. 11593/4-11-2020 έγγραφο ΓΔ/ΑΔΔ
 5. Την υπ΄ αριθ. 31/2022 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου
 6. Το από 2-3-2022 Ε- ΜΑΙΛ της ΔΠΜ-Θ για την κατανομή θέσεων
  Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
  συνολικά Δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
  της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχή Κατερίνης,
  που εδρεύει στο Νομό ΠΙΕΡΙΑΣ και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
  ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)
ΔΕΔΔΗΕ 12 ΘΕΣΕΙΣ

Στο ΚΕΠ Πιερίας Ιδιωτικό αναλαμβάνουμε την αίτηση σας. Για ραντεβού καλείτε στο 2351 40 26 50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες
ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες . Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία ) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ και τα Ειδικό
Παράρτημα (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ να γίνει στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο της
υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (http://www.deddie.gr) καθώς και στο
χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Κατερίνης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 1/2022.
(ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ειρήνης 65Α, Τ.Κ.:60134-ΚΑΤΕΡΙΝΗ, απευθύνοντάς
την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κυρίας Σγουρίδου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας:
23510-69432,2351069433)
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
D.Sgouridou@deddie.gr , A. Prodromidou@deddie .gr.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που θα
υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Tο εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση· ή β) στο δικτυακό τόπο στον δικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
(www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Απασχόληση – Θέσεις Εργασίας – Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/05/2022 εως και 27/05/2022

Στο ΚΕΠ Πιερίας Ιδιωτικό αναλαμβάνουμε την αίτηση σας. Για ραντεβού καλείτε στο 2351 40 26 50

Previous Article

379.256 ευρώ για προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων εξασφάλισε ο Δήμος Κατερίνης – Η χρήση των 48 ηλεκτρικών ποδηλάτων (τρία εκ των οποίων για ΑμεΑ) θα είναι δωρεάν

Next Article

ΥΔΡΟSERVICE

You might be interested in …

7ο AlmiraMan Προ των πυλών

Δήλωσε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ στο 7ο AlmiraMan Προ των πυλών βρίσκεται το 7ο AlmiraMan, που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 18 & 19 Σεπτεμβρίου, στην Παραλία Κατερίνης. Στήριξε και εσύ τη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού και […]

ΕΠΕΙΓΟΝ: Άμεση ανάγκη για αίμα

Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα για κύριο που νοσηλεύεται με σοβαρό θέμα υγείας στο Παπανικολάου Δ Χειρουργική. Όποιος μπορεί να βοηθήσει ας επικοινωνήσει στο τηλ 6970409531 κα Μάγδα.

Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας- Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Σήμερα ΑΚΡΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ σε πολλές περιοχές της χώρας Αποφεύγουμε ΚΑΘΕ ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά Απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura & άλση […]

Πασχαλινές ευχές

Το Κέντρο Ελέγχου ΚΤΕΟ και SERVICE Φορτηγών, Κατσίμπουρας Δημήτρης στο 3οΧΛΜ Κατερίνης Θεσσαλονίκης σας εύχεται Καλό Πάσχα με υγεία στις οικογένειες σας. Καλά και ασφαλή ταξίδια!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο