29 Ιανουαρίου 2023
Katerini, GR 7 C

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021

εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-540
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-204
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-397
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-884
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-625
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-472
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-671
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-983
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-53-061
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-495
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-600
εικόνα_Viber_2022-03-21_18-11-52-752
previous arrow
next arrow

Με την  152/2021 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης (ΑΔΑ: 6ΤΓ3ΩΕΤ-36Β),  καθορίστηκαν οι θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης βραχυχρόνιου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων (όπως καλαμπόκια, «μαλλί της γριάς» κλπ) κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπως και ο καθορισμός  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.

 Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την ανωτέρω άδεια καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα κάτωθι  αναφερόμενα δικαιολογητικά, στο  Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή   να τις αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών του δήμου από τα λοιπά δημοτικά καταστήματα του Δ. Κατερίνης έως και την Πέμπτη 08/07/2021.

Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων θα είναι έως τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2021.

Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα είναι τρία (3) για όλες τις θέσεις.

Διαδικασία 

1)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτησή  στην οποία δηλώνεται το είδος του πρόχειρου γεύματος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση Δ.Σ. Δ. Κατερίνης καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

3) Μαζί με την αίτηση τους υποβάλλουν:

 κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης (υποβάλλεται συνημμένα το αποδεικτικό ανανέωσης αυτής από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.)

– τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα

 φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτας διαμονής (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε.)

 υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα  εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία,

 πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ,

– δύο πρόσφατες φωτογραφίες τους,

 βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

Επιπλέον των ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της αριθ.

152/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μπορεί να συμπεριληφθεί

 στην  ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση).

4) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων και εάν οι επιθυμητοί χώροι δραστηριοποίησης δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε δίδεται άδεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους με βάση τους επιθυμητούς χώρους δραστηριοποίησης. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

5) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προς διάθεση θέσεων τότε, για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Γ.Γ.Δ.Ε. του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Εάν συμπίπτουν τα σημεία δραστηριοποίησης τότε θα προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση.

6) Οι τυχόν κληρώσεις που προκύψουν θα διενεργηθούν ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης κατόπιν πρόσκλησης και των ενδιαφερομένων.  

7) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Κατερίνης είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης χορήγησης των παραπάνω αδειών.

             8) Κατόπιν της απόφασης της Ε.Π.Ζ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη για την κάθε άδεια από τον εκάστοτε αρμόδιο ορισμένο αντιδήμαρχο, για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο είναι η καταβολή των αναλογούντων τελών όπως αυτά αποφασίστηκαν με την αριθ. 352/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και της αριθ. 152/2021 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, Δ. Κατερίνης. 

Οι θέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 152/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δ. Κατερίνης έχουν ως εξής :

Α) Κοινότητα Κατερίνης

α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Πάρκο της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς», ανάμεσα στο μνημείο και στο συντριβάνι β) μία (1) θέση στην πλατεία Μακεδονίας της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς» στο χώρο  της πλατείας επί της 25ης Μαρτίου γ) μία (1) θέση στον Οικισμό Ολυμπιακή Ακτή επί της οδού Π. Λεμονοπούλου  έναντι καταστήματος Χατζηχρίστου. με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς»  

Β) Κοινότητα Καλλιθέας

 α) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Cocus” και “Alora” με αντικείμενο πώληση ποπ κορν. β) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Alora” και πρώην “Wet” με αντικείμενο πώληση λουκουμάδων. γ) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων πρώην “Wet” και “Almira” με αντικείμενο πώλησης «μαλλί της γριάς». 

Γ) Κοινότητα Περίστασης

α) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Aperio με αντικείμενο δραστηριότητας «λουκουμάδες». β) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Γιαννούλη με αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κορν». γ) μία (1) θέση στο ύψος του Camping Kristi με αντικείμενο δραστηριότητας πώλησης «μαλλί της γριάς».  

              Δ) Κοινότητα  Κορινού

α) μία (1) θέση στάσιμου εμπορίου στην παραλία Κορινού έναντι καταστήματος SIEL.  

  Ο Αντιδήμαρχος

                                                               Χριστοφορίδης Σταύρος

Previous Article

Beach Bar στον Κορινό αναζητά προσωπικό

Next Article

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 171 μόνιμες θέσεις Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε σε δύο προκήρυξεις

You might be interested in …

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΚΕΔΗΚ: Με γιορτή ολοκληρώθηκε η χρονιά

Με την καθιερωμένη γιορτή, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ολοκληρώθηκε η χρονιά για παιδιά, γονείς και εργαζομένους στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης. «Η βελτίωση της καθημερινότητας των Ατόμων με Ειδικές ανάγκες […]

Βενιαμίν – Σύλλογος Προστασίας Παιδιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12/11/2021 Όταν υπάρχει ανθρωπιά γύρω μας, όλα γίνονται καλύτερα. Χάρη στην αγάπη σας αλλά και στην απίστευτη κινητοποίηση που έγινε από πολλούς συνανθρώπους μας, σύντομα θα γίνει η μεταφορά της μητέρας με τα δύο […]

Ο Δήμος Κατερίνης παρών στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050

Aνανέωθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, η συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια – Ευρώπη» (https://www.simfonodimarxon.eu/el/), με την υποβολή του νέου εγγράφου πολιτικής δέσμευσης. Πρόκειται […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο