8 Φεβρουαρίου 2023
Katerini, GR 0 C
Τελευταία Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΩΝ

« ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 »
ΣΧΕΤ: Α) Η Αριθμ. Πρωτ:2131.9/7162/09-09-2022 Ανακοίνωση ΚΛΘ/ΛΑ/ΓΓΑ
Β) Οι διατάξεις του αριθμ. 17 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 1136 Β ́/22-12-1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Γ) Το Π.Δ. 16/2004 (ΦΕΚ 9 Α ́/20-01-2004)

 1. Ανακοινώνεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με (α) σχετική, θα
  πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών
  και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για το έτος 2022, συμφώνως με την διαδικασία που
  προβλέπεται στις (β) και (γ) σχετικές.
  2.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας
  ορίζονται οι 04/10/2022 και 17/10/2022 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
  3.Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή
  αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα I και ΙΙ ,τα
  οποία και σας επισυνάπτονται. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Κ.Λ.
  Θεσσαλονίκης/ Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00
  έως 13:30 έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
  απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (τηλέφωνο
  επικοινωνίας 23133- 25844-842).
  5.Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε Πιερίας παρακαλείται για την ανακοίνωση
  στα τοπικά ΜΜΕ. Αλιευτικοί Σύλλογοι παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους .
  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Ο Διοικητής
  -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Φ.01)
  -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ(Φ.02)
  ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ
(ΑΔΕΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ)

 1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος
  της ηλικίας του).
 2. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
  Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-
  διακυβέρνηση σκάφους.
  Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς : Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας:
  Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμίατρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου
  (με στρογγυλή σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν
  «ότι κρίνεται κατάλληλος-ικανός για την για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους»
 3. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία
  ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή
  τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά υπολογιζόμενη
  προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. Η
  προϋπηρεσία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών
  συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα.
 4. Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων.
 5. Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm.
  Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια
  προφορικών, γραπτών και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας
  χειρισμού Α/Κ σκάφους εσωτερικού σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την
  Υπηρεσία μας.
 6. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών μετά από επιτυχία στις εξετάσεις:
   e-paravolo: 14,67 €
  (Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
  Παραβόλου-Επαγγελμ. Δραστηριότητες- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου
  Χειριστή Μηχ/της Λέμβου κωδ.3096).
   e-paravolo (Παράβολο Χαρτοσήμου κωδ.4833): 15,00 €
  (Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
  Παραβόλου-Επαγγελμ.- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της
  Λέμβου).
   Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: 10,00 € (Η πληρωμή γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο
  Θεσσαλονίκης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν
  για την ύπαρξη κατάλληλου Ε/Π σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την
  πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη
  υποψηφίων.
 2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να
  συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.
 3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων να τηρούνται τα εκάστοτε υγειονομικά μέτρα για την
  αποφυγή διασποράς και μετάδοσης κορωνοϊού (COVID 19).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ
(ΑΔΕΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ Α/Κ ΣΚΑΦΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

 1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της
  ηλικίας του).
 2. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας σε ισχύ.
 3. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
  Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-
  διακυβέρνηση σκάφους.
  Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς : Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας: Παθολόγου
  ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμίατρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου (με στρογγυλή
  σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν «ότι κρίνεται
  κατάλληλος-ικανός για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους»
 4. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή
  σε επαγγελματικά Α/Κ πλοία ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες
  καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος
  ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον
  τριάντα (30) μηνών. Η προϋπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ σκάφη, που δεν
  υποχρεούνται σε τήρηση ναυτολογίου, μπορεί να αποδεικνύεται από εγγραφές στο
  ημερολόγιο γέφυρας-μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή ή από
  βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις
  ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης ανωτέρω, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται
  από Υ.Δ. του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του/των Α/Κ
  σκάφους/φών στο/στα οποίο/α αποκτήθηκε η προϋπηρεσία, τα ακριβή διαστήματα
  αυτής, η ειδικότητα την οποία είχαν (καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου) καθώς και το
  ακριβές χρονικό διάστημα της ασφάλισης στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα, κατά τον
  οποίο αποκτήθηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία. Η υπόψη Υ.Δ. θα συνοδεύεται από:
  α) αντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, η οποία θα πρέπει
  για το προς απόδειξη χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας να ήταν σε ισχύ ή από σχετική
  βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος ατομικής
  επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Υ.Δ. ως
  χρόνος προϋπηρεσίας σε Α/Κ σκάφη,
  β) αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του/των σκαφών από το οποίο να
  προκύπτει:
  i) Ότι ήταν σε ισχύ στο αναφερόμενο στην Υ.Δ. χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας,
  ii)Ποιος/ποιοι είναι ο/οι κύριος/κύριοι του/των σκάφους/σκαφών,
  iii) Οι κ.ο.χ. και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.
 5. Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι
  υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ., η επάρκεια κατοχής βασικών
  γνώσεων για σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία
  των εξετάσεων.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται εάν ο ενδιαφερόμενος
  συνταξιοδοτείται ή όχι, από οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο
  Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
 7. Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm.
  Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών,
  γραπτών και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α/Κ
  σκάφους εσωτερικού σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπηρεσία μας.

 1. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών μετά από επιτυχία στις εξετάσεις:
   e-paravolo: 14,67 €
  (Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
  Παραβόλου-Επαγγελμ. Δραστηριότητες- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου
  Χειριστή Μηχ/της Λέμβου κωδ.3096).
   e-paravolo (Παράβολο Χαρτοσήμου κωδ.4833): 15,00 €
  (Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
  Παραβόλου-Επαγγελμ.- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της
  Λέμβου).
   Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: 10,00 € (Η πληρωμή γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο
  Θεσσαλονίκης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν
  για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την
  πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη
  υποψηφίων.
 2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να
  συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.
 3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων να τηρούνται τα εκάστοτε υγειονομικά μέτρα για την
  αποφυγή διασποράς και μετάδοσης κορωνοϊού (COVID 19).
Previous Article

Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας σε σχολεία της Κατερίνης για τον καθιερωμένο Αγιασμό

Next Article

Σοφία Μαυρίδου: “Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας

You might be interested in …

Δήμος Κατερίνης-Ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις βελτίωσης στην Κατερίνη

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις βελτίωσης πεζοδρομίων, οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης σεσημεία της πόλης, από το Δήμο Κατερίνης και την αντιδημαρχία Κοινοτήτων και Αυτεπιστασίας.Με στόχο την ασφαλή κίνηση πεζών και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην πόλη, […]

Ανδρόγυνο στην Πιερία πουλούσε ναρκωτικά

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΑΝ Συνελήφθησαν χθες  12 Δεκεμβρίου 2021, το μεσημέρι σε περιοχή της Πιερίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, ένας άνδρας και μία […]

Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Πιερίας “Ο Αγ. Φιλάρετος” – Δήμος Κατερίνης:Η πιο…. γλυκιά γιορτή της πόλης γίνεται θεσμός!Δημοτικό Πάρκο: Μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στη 2 η Γιορτή Μελιού

Ποικιλία ελληνικών μελιών και προϊόντων της μέλισσας, παιδικό θέατρο, θέατροσκιών,  μουσική κ.α. δρώμενα για μικρούς και μεγάλους συνέθεσαν το σκηνικό της 2ηςΓιορτής Μελιού, που με αθρόα προσέλευση επισκεπτών φιλοξενήθηκε από τις 27 έως τις 30Οκτωβρίου, στο […]

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για 122 προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται έως και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, 11:00 π.μ. ύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το υπουργείο η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων στην ΣΟΧ 1/2022 τέθηκε σε λειτουργία για […]

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο